Psychologiepraktijk Hageman

Tarieven

Voor de verschillende zorgzwaartepakketten binnen de BGGZ heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximale tarieven vastgesteld, zie de Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ op de website van de Nederlandse Zorgautoritiet (www.puc.overheid.nl). Elke verzekeraar bepaalt eenzijdig welk percentage hiervan een zorgverlener (in dit geval de GZ-Psycholoog) ontvangt, afhankelijk van aan hoeveel eisen van de betreffende verzekeraar de GZ-Psycholoog voldoet. De totaalbedragen van de zorgzwaartepakketten zijn gebaseerd op de gemiddelde tijd die een zorgverlener volgens de NZa zou besteden aan een cliënt met de betreffende zorgzwaarte. Het gaat dan om de optelsom in minuten van face-to-face-gesprekken, rapportage, eventuele inzet van E-Health, telefonische contacten, overleg met de huisarts, enzovoorts. Uitgangspunt is o.a. dat een psychologisch gesprek uit 45 minuten individuele behandeltijd bestaat en uit 15 minuten administratietijd.

Psychologiepraktijk Hageman heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Dit betekent doorgaans dat uw behandeling rechtstreeks door uw verzekeraar aan mij vergoed wordt, mits aan de criteria voor vergoeding voldaan wordt. Uw verzekeraar zal wel het eventueel nog openstaande Eigen Risico met u verrekenen (in 2020 maximaal € 385,-, tenzij u zelf een hoger Eigen Risico heeft vastgesteld bij uw zorgverzekering). Indien Psychologiepraktijk Hageman geen contract heeft met uw verzekeraar, dan krijgt u de rekening mee. Hoeveel u van uw verzekeraar vergoed krijgt, is dan afhankelijk van uw polis.

Vanaf 2017 is het weer toegestaan voor GZ-Psychologen werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg om cliënten zonder DSM-stoornis te behandelen, of mensen met een DSM-stoornis waarvan vergoeding buiten de Zorgverzekeringswet valt, mits deze zelf betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die wel degelijk klachten ervaren, of regelmatig vastlopen in het leven, maar die niet voldoen aan de criteria van een psychische stoornis. Het tarief hiervoor binnen Psychologiepraktijk Hageman is € 95,- per sessie van 45 minuten.

Daarnaast bied ik binnen mijn praktijk de mogelijkheid tot coaching, gericht op arbeidsvraagstukken en op (andere) levensvragen. Het tarief hiervoor is met ingang van 1 januari 2020 €95,- voor particulieren en €150,- voor bedrijven die deze coaching inkopen voor een medewerker.